Ponuka služieb - Základné školy

Základným školám:

V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodičov vieme vašej škole poskytnúť komplexnú PSYCHOLOGICKÚ, ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ a LOGOPEDICKÚ STAROSTLIVOSŤ o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami navštevujúcimi vašu školu. Žiakom, ktorí  majú problémy s učením vieme urobiť , so súhlasom rodičov, odbornú diagnostiku priamo v škole. Poskytneme vám odbornú metodickú pomoc pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovaní a prehodnocovaní vhodnosti zaradenia žiakov so ŠVVP a ich školskej úspešnosti. Radi sa podelíme o svoje poznatky s pedagógmi vašej školy aj formou informačno-vzdelávacích seminárov, prípadne individuálneho poradenstva.


KARIÉROVÉ a PROFESIJNÉ PORADENSTVO:

Kariérové poradenstvo v ZŠ predstavuje odbornú pomoc žiakom vo fáze ich predprofesijného vývinu, v období ich rozhodovania pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy a povolania a pri riadení svojej kariéry.  Tieto služby vykonávame  na školách, inštitúciách poskytujúcich odbornú prípravu, alebo v poradni.


LOGOPEDICKÉ VYŠETRENIE a STAROSTLIVOSŤ:

Základným školám poskytujeme odborné logopedické vyšetrenie našim logopédom, so súhlasom rodičov i priamo v ZŠ. Tím našich odborníkov okrem komplexnej logopedickej diagnostiky odporučí rodičom ďalší postup pri terapii, náprave porúch pri  NKS ( narušenej komunikačnej schopnosti) a zabezpečí  i ďalšie odborné vyšetrenia jazykových schopností a jazykového citu.  


PEER MEDIÁCIA – ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA:

Poskytujeme školám službu školskej mediácie pod vedením akreditového mediátora, zapísaným v registri mediátorov MS SR.

Mediácia predstavuje alternatívny spôsob riešenia konfliktov, ktorá prebieha za asistencie neutrálnej osoby – mediátora. Je to dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom neutrálna strana, mediátor, napomáha stranám dospieť k vyriešeniu ich sporu.

Konflikty medzi žiakmi a učiteľmi a medzi žiakmi navzájom sú väčšinou riešené prostredníctvom tzv. peer-mediácie, ktorá  predstavuje vrstovnícke riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie na školách a v školských zariadeniach. Cieľom rovesníckej mediácie je pokles počtu konfliktov na škole riešených agresivitou, aby si vzniknuté konflikty vyriešili žiaci medzi sebou a nemuseli sa nimi zaoberať pedagógovia. Zároveň je to presvedčenie, že ak žiaci i študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich sporov, konfliktov, naučia sa zručnostiam, schopnostiam ktoré ich nasmerujú k efektívnemu vyriešeniu konfliktov, pomôže im to pri posilňovaní medziľudských vzťahov a naučia sa i kritickému spôsobu myslenia, čo im dnešná škola neponúka...


ŠPECIÁLNYM  ZÁKLADNÝM ŠKOLÁM:

V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodičov vám vieme poskytnúť PSYCHOLOGICKÚ, ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ a LOGOPEDICKÚ STAROSTLIVOSŤ žiakom vašej školy. Starostlivosť zahŕňa diagnostiku a následné poradenstvo pre pedagogický a odborný personál vašej školy, prípadne ďalšie služby psychológa, špeciálneho-pedagóga a logopéda na základe vašich požiadaviek a potrieb. Žiakom v končiacich ročníkoch môžeme poskytnúť poradenstvo pri voľbe ďalšej formy vzdelávania.

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, HELP-DYS, n. o,

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: j.martinkova4@gmail.com

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

Materské školy

Základné školy

Rodičia

Stredné školy

Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Mediácia v škole

Detským domovom
a DSS

Raná intervencia

Autizmus

Psychologické poradenstvo
v kritických
životných situáciách

SÚKROMNÉ CENTRUM
PORADENSTVA A PREVENCIE,
HELP-DYS, n. o,

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD

Terapie
- terapia hrou
- filiálna terapia
- sand play terapia
- senzorická terapia

Tréning fonematického uvedomovania
podľa Eľkonina

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

VOKS

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

EEG BIOFEEDBACK

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov