Ponuka služieb - Mediácia v škole

Ponúkame Vám mediačné služby pod vedením akreditového mediátora, zapísaným v registri mediátorov MS SR .

Mediácia predstavuje alternatívny spôsob riešenia konfliktov, ktorá prebieha za asistencie neutrálnej osoby – mediátora. Je to dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom neutrálna strana, mediátor, napomáha stranám dospieť k vyriešeniu ich sporu.

Mediáciou v škole riešime konflikty medzi pedagógmi, medzi rodičmi a školou, vedením školy a pedagógmi.

Pomáhame v školách zaviesť tzv. Rovesnícku mediáciu. Rovesnícka mediácia uvádza žiakov do oblasti školskej mediácie, následne ich  naučí efektívne vyriešiť svoje konflikty.

Konflikty medzi žiakmi a učiteľmi a medzi žiakmi navzájom sú väčšinou riešené prostredníctvom tzv. peer-mediácie, ktorá  predstavuje vrstovnícke riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie na školách a v školských zariadeniach.

Cieľom rovesníckej mediácie je pokles počtu konfliktov na škole riešených agresivitou, aby si vzniknuté konflikty vyriešili žiaci medzi sebou a nemuseli sa nimi zaoberať pedagógovia. Zároveň je to presvedčenie, že ak žiaci i študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich sporov, konfliktov, naučia sa zručnostiam, schopnostiam ktoré ich nasmerujú k efektívnemu vyriešeniu konfliktov, pomôže im to pri posilňovaní medziľudských vzťahov a naučia sa i kritickému spôsobu myslenia, čo predstavuje novú skúsenosť a dôležitú zručnosť do života...

Pretože konfliktom sa v živote nedá vyhnúť....

sú totiž prirodzenou súčasťou života a vznikajú všade tam, kde ľudia prichádzajú do vzájomného kontaktu,  sú súčasťou každodennej reality a nevyhýbajú sa ani tzv. bezkonfliktným jednotlivcom, a preto ich netreba brať tragicky ani negatívne...

Práve naopak, treba ich brať ako nevyhnutnú súčasť kolobehu všedných dní, a tak sa k nim i postaviť – vecne, pragmaticky a racionálne....

Viac informácií o mediácií na školách:

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, HELP-DYS, n. o,

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: j.martinkova4@gmail.com

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

Riešenie školských
konfliktov mediáciou

Riešenie konfliktov v škole

Materské školy

Základné školy

Rodičia

Stredné školy

Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Mediácia v škole

Detským domovom
a DSS

Raná intervencia

Autizmus

Psychologické poradenstvo
v kritických
životných situáciách

SÚKROMNÉ CENTRUM
PORADENSTVA A PREVENCIE,
HELP-DYS, n. o,

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD

Terapie
- terapia hrou
- filiálna terapia
- sand play terapia
- senzorická terapia

Tréning fonematického uvedomovania
podľa Eľkonina

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

VOKS

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

EEG BIOFEEDBACK

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov