Ponuka služieb - Diagnostika a terapia Dr.Sindelar

Naše centrum Vám ponúka diagnostiku a nápravu porúch metodikou Dr. Sindelar.

Metóda Dr.Sinedelar je jedinou ucelenou metódou na Slovensku, ktorá v takomto rozsahu rieši zachytenie a nápravu oslabenia základných funkcií u detí a mládeže, ktoré sa často prejavujú ako poruchy učenia, koncentrácie a správania. Dokáže zachytiť príznaky porúch učenia už vo veku materskej školy a efektívne ich riešiť.

Diagnostika vychádza z poznatkov  kognitívnej psychológie a vývinovej neuropsychológie. Zisťuje sa ňou včasné oslabenie vývinových deficitov v spracovaní informácií. Oslabenie vývinových deficitov = problémy s učením, s koncentráciou, s poruchami správania detí a mládeže.

Včasným zachytením deficitov čiastkových funkcií zistíme, či Vaše dieťa má predispozíciu na poruchy učenia akými sú dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, poruchy koncentrácie, alebo správania.

Pre akú vekovú hranicu je vhodné vyšetrenie a následná náprava porúch?

Vhodné pre deti:  od 3 rokov – po dospelosť

Aká je náprava a terapia...

Ak sa na základe diagnostiky zistí, že Vaše dieťa má predispozíciu  na poruchy učenia alebo správania je potrebné s dieťaťom ďalej pracovať.

Náš odborný tím zostaví  plán terapie:

Dieťaťu zostavíme tréningový plán terapie, pričom sa v ňom zameriame cielene na tú oblasť, ktorú má Vaše dieťa oslabenú. Tréningové programy zohľadňujú  plne vývinový plán dieťaťa.

Načo slúži diagnostika a následná terapia?

Podchytiť a trénovať oslabenie čiastkového výkonu je veľmi dôležité. Zvyčajne sú to deti, ktoré robia ťažkosti, čiže sú to deti s ťažkosťami, s problémami. Deti ktoré majú ťažkosti sú často nepohodlné deti pre rodičov, pre školu. Takéto deti dostávajú menej uznania, menej náklonnosti, no o to viac negatívnej pozornosti zo strany svojho okolia.

A to ich robí deťmi ktoré trpia. A netrpia len deti, ale aj ich okolie, väčšinou celá rodina trpí pôsobením a dôsledkami oslabenia čiastkového výkonu.

Ak sa podarí oslabenie čiastkového výkonu vyrovnať pred tým, ako dieťa nastúpi do školy, môže sa tým zabrániť problémom a trápeniu. Ak má dieťa problém a je už v škole, správnou diagnostikou a terapiou špeciálne nastavenou pre Vaše dieťa, dokážeme problém efektívne vyriešiť..

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, HELP-DYS, n. o,

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: j.martinkova4@gmail.com

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

PONUKA
PRÁCE

Materské školy

Základné školy

Rodičia

Stredné školy

Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Mediácia v škole

Detským domovom
a DSS

Raná intervencia

Autizmus

Psychologické poradenstvo
v kritických
životných situáciách

SÚKROMNÉ CENTRUM
PORADENSTVA A PREVENCIE,
HELP-DYS, n. o,

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD

Terapie
- terapia hrou
- filiálna terapia
- sand play terapia
- senzorická terapia

Tréning fonematického uvedomovania
podľa Eľkonina

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

VOKS

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

EEG BIOFEEDBACK

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov