Ponuka služieb - Stredné školy

Stredným školám:

V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodičov vieme vašej škole poskytnúť komplexnú PSYCHOLOGICKÚ, ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ a LOGOPEDICKÚ STAROSTLIVOSŤ o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami navštevujúcimi vašu školu. Žiakom, ktorí  majú problémy s učením vieme urobiť , so súhlasom rodičov, odbornú diagnostiku priamo v škole. Poskytneme vám odbornú metodickú pomoc pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovaní a prehodnocovaní vhodnosti zaradenia žiakov so ŠVVP a ich školskej úspešnosti. Radi sa podelíme o svoje poznatky s pedagógmi vašej školy aj formou informačno-vzdelávacích seminárov, prípadne individuálneho poradenstva.


PORADENSTVO, ODBORNÁ ČINNOSŤ PRIAMO V STREDNEJ ŠKOLE, TERAPIE/ PSYCHOTERAPIE:

Priamo na škole realizujeme prednáškovú činnosť, odborné poradenstvo pedagógom, rodičom, študentom. Realizujeme viaceré druhy terapii, po dohode s vedením SŠ, pomoc pri závislostiach, ako i iných psychických problémoch, vzťahových problémoch, riešení konfliktov, ako i iných.


ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA / SLUŽBY MEDIÁTORA:

Poskytujeme mediačné služby  stredným školám, ale tiež ponúkame  mediačné služby  pod vedením akreditového mediátora, zapísaným v registri mediátorov MS SR. Mediáciou v škole sa dajú riešiť konflikty medzi žiakmi, ale i konflikty medzi pedagógmi navzájom, ako medzi rodičmi a školou, vedením školy a pedagógmi...

Mediácia predstavuje alternatívny spôsob riešenia konfliktov, ktorá prebieha za asistencie neutrálnej osoby – mediátora. Je to dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom neutrálna strana, mediátor, napomáha stranám dospieť k vyriešeniu ich sporu.

Konflikty medzi žiakmi a učiteľmi a medzi žiakmi navzájom sú väčšinou riešené prostredníctvom tzv. peer-mediácie, ktorá  predstavuje vrstovnícke riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie na školách a v školských zariadeniach. Cieľom rovesníckej mediácie je pokles počtu konfliktov na škole riešených agresivitou, aby si vzniknuté konflikty vyriešili žiaci medzi sebou a nemuseli sa nimi zaoberať pedagógovia. Zároveň je to presvedčenie, že ak žiaci i študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich sporov, konfliktov, naučia sa zručnostiam, schopnostiam ktoré ich nasmerujú k efektívnemu vyriešeniu konfliktov, pomôže im to pri posilňovaní medziľudských vzťahov a naučia sa i kritickému spôsobu myslenia, čo im dnešná škola neponúka...


KARIÉROVÉ a PROFESIJNÉ PORADENSTVO:

Kariérové poradenstvo v SŠ predstavuje odbornú pomoc žiakom vo fáze ich predprofesijného vývinu, v období ich rozhodovania pri voľbe vzdelávania na vysokej škole a ďalšej odbornej prípravy a povolania a pri riadení svojej kariéry.  Tieto služby vykonávame  na školách, inštitúciách poskytujúcich odbornú prípravu, alebo v poradni.

HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: info@poradna-helpdys.sk

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

PONUKA
PRÁCE

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

Materské školy

Základné školy

Rodičia

Stredné školy

Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Mediácia v škole

Detským domovom
a DSS

Raná intervencia

Autizmus

Psychologické poradenstvo
v kritických
životných situáciách

SÚKROMNÉ CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA, HELP-DYS

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

ÚVOD

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM