O nás

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Našim zámerom je poskytovať poradenstvo a podporu rodinám ešte predtým, než sa potvrdí konkrétny problém - poskytujeme odbornú pomoc, včasnú diagnostiku,  rannú starostlivosť. Naše poradenstvo a ďalšie služby poskytujeme aj deťom v predškolskom a školskom veku. Zakladateľkou centra je pedagogička a zároveň špeciálna pedagogička PaedDr. Jana Martinková, ktorá má dlhoročné skúsenosti zo širokého spektra  pedagogického  pôsobenia.

Náš tím tvoria viaceré detské  psychologičky, logopedičky a špeciálne pedagogičky, všetky máme skúsenosti s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prácou so zdravou detskou populáciou ako aj populáciou s narušeným vývinom. Úzko spolupracujeme s ambulanciou klinickej logopédie PaedDr. Marie Sartoryovej, ako i ďalšími odborníkmi z oblasti klinickej psychológie, pedo-psychiatrie i neurológie.

ODBORNÍCI  POSKYTUJÚCI  SLUŽBY:

Riaditeľka  SCPP, HELP-DYS:

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, HELP-DYS, n. o,

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: j.martinkova4@gmail.com

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

Mgr. Ivana Lašová - psychológ:

špecializuje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto skupina detí je tvorená prevažne deťmi s deficitmi alebo narušením v oblasti rečového, mentálneho, telesného alebo zmyslového vývinu, na podklade vrodenom alebo získanom. Zameriava sa prioritne na diagnostiku v oblasti kognitívneho vývinu, zisťuje úroveň intelektových schopností a ich vplyv na vzdelávací proces.​​ Rovnako zisťuje úroveň intelektových schopností u detí s autizmom, a spolupracuje s ostatnými odborníkmi pri diferenciálnej diagnostike AUTIZMU.

Mgr. Kristína Salajová - špeciálny pedagóg, logopéd:

v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva pôsobí ako špeciálny pedagóg,v jej kompetencii je špeciálno-pedagogická diagnostika detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálno-pedagogické poradenstvo, individuálne i skupinové intervencie – prevencia a reedukácia. Špecializuje sa na prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia,  ako i na prácu s deťmi v MŠ - zachytenie  čiastkových deficitov v spracovaní informácii už v rannom veku.

Vykonáva tiež odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

PaedDr. Jana  Martinková - riaditeľka odborného centra

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner - KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.

Mgr. Monika Smatanová - psychológ:

špecializuje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto skupina detí je tvorená prevažne deťmi s deficitmi alebo narušením v oblasti rečového, mentálneho, telesného alebo zmyslového vývinu, na podklade vrodenom alebo získanom. Zameriava sa prioritne na diagnostiku v oblasti kognitívneho vývinu, zisťuje úroveň intelektových schopností a ich vplyv na vzdelávací proces. Realizuje viaceré terapie, ako i reedukácie.


SÚKROMNÉ CENTRUM
PORADENSTVA A PREVENCIE,
HELP-DYS, n. o,

Mgr. Mária Mošková - špeciálny pedagóg, logopéd, surdopéd:

v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva pôsobí ako špeciálny pedagóg, logopéd. Jej špecifickým zameraním sú jednotlivci so sluchovým a zrakovým postihnutím, pričom vykonáva odborné činnosti v rámci diagnostiky, poradenstva a intervencie deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Zameriava sa na rozvíjanie komunikačných schopností, sluchovú a rečovú výchovu či priestorovú orientáciu. Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo, individuálne i skupinové intervencie prevencie a reedukácie. Pracuje s deťmi v MŠ – zachytenie čiastkových deficitov v spracovaní informácií už v ranom veku.

Mgr. Barbora Barančíková - špeciálny pedagóg

venuje sa najmä zachytávaniu čiastkových deficitov v spracovávaní informácií v rannom a predškolskom veku, individuálnym aj skupinovým intervenciám a reedukáciám pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania. Svoje poznatky si neustále rozširuje rôznymi školeniami, kurzami a štúdiom (Detská kresba ako nástroj diagnostiky, Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie, Logopedická chvíľka v MŠ, Dieťa s artikulačnými ťažkosťami,

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých, Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Rodinná Doska, Deti s ADHD- čo im pomáha). Všetky naše deti sú pre ňu hnacím motorom


O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD

Spolupracujúci  odborníci:

Mgr. Petra Arslan Sinková - klinický psychológ, Sindelar Centrum, Bratislava
Mgr. et Mgr. Viera Lutherová- psychológ, BALANS – poradňa zdravého vývinu
(www.balans.help)


Ekonomický úsek:

Jana Jugašová - ekonómka

V prípade Vášho záujmu sa s Vami radi podelíme o naše poznatky a skúsenosti.

PaedDr. Marie Sartoryová - logopéd / garant centra pre oblasť logopédie

Špecializuje sa na logopedickú starostlivosť u detí od raného veku.  Zostavuje terapeutické plány a  realizuje diagnostické logopedické vyšetrenie. Zameriava sa na prekonávanie a odstraňovanie prekážok nesprávneho vývinu reči u detí, rozvíja ich fonematickú diferenciáciu, slovnú zásobu a motoriku artikulačných orgánov. Rodičom poskytuje konzultácie k správnemu postupu domácich tréningov.


Mgr. Michaela Domanická - špeciálny pedagóg

Venuje sa diagnostike vývinových porúch učenia, individuálnym intervenciám a reedukáciam pre deti a žiakov s podpornými opatreniami. Pracuje s deťmi  v predškolskom veku, u ktorých zachytáva deficity čiastkových funkcií, používa Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina a Metódu dobrého štartu. Pri nadobúdaní funkčných komunikačných zručností dieťaťa a redukcii problémového správania využíva princípy ABA – aplikovanej behaviorálnej analýzy, systém VOKS – výmenný obrázkový systém a základy posunkového jazyka.


Mgr. Paulína SVITKOVÁ - psychológ:

špecializuje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto skupina detí je tvorená prevažne deťmi s deficitmi alebo narušením v oblasti rečového, mentálneho, telesného alebo zmyslového vývinu, na podklade vrodenom alebo získanom. Zameriava sa prioritne na diagnostiku v oblasti kognitívneho vývinu, zisťuje úroveň intelektových schopností a ich vplyv na vzdelávací proces. Realizuje viaceré terapie, ako i reedukácie.